1 Kasım 2016 SALI                                                                                                                      Resmi Gazete          Sayı:29875

 

 

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖN LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

               


                                                     BİRİNBÖLÜM

                                                       Am, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesine b olarak kurulan Mersin Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programları öğrencilerinin program/ders kayıt işlemlerinde, öğretimin zenlenmesinde, ders geçme ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslazenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarında ders kayıt işlemleri, muafiyet, yatay geçiş, ders geçme ve navlarda uygulanacak kümlerle genel kümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bit tarihleri ile başvuru, kayıt ve nav tarihleri gibi önemli tarihleri eren takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Bölüm: Mersin Meslek Yüksekokulundaki mevcutlümleri,

ç) Bölüm başkanı: Mersin Meslek Yüksekokulundaki mevcutlümlerinlüm başkanlarını,

d) Ders materyali: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim kurumlarınca basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan, üretilen veya kullanılan her türlü materyali,

e) İletişim platformu: Mersin Üniversitesi veya Mersin Meslek Yüksekokuluna ait internet sitesi, iletişim programları, forum, sohbet, duyuru panoları, kısa mesaj ve benzeri tüm bilişim ve iletişim arlarını,

f) Materyal ücreti: Programa ilişkin öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından maliyet esaslı olarak belirlenen ücreti,

g)dürlük: Mersin Meslek Yüksekokulu Mürlüğünü,

ğ) Öğrenci: Mersin Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarına kayıt öğrencileri,

h) Öğrenim ücreti: Uzaktan öğretimde öğrencilerin öğretimin karşılığı olarak ödeyeci ve Bakanlar Kurulunca belirlenen uzaktan öğretim öğrenim ücretini,

ı) ÖİBS: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini,

i) Program: Mersin Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarını,

j) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,

l) Sınav Komisyonu: Mersin Meslek Yüksekokulu Sınav  

m) UÖYS: Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemini,

n) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

o) Yönetim Kurulu: Mersin Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ö) Yüksekokul: Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulunu,

p) Yüksekokul Kurulu: Mersin Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNBÖLÜM

 Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

 

 

 

Eğitim-öğretimin türü ve süresi

 

MADDE 5 – (1) Yüksekokulun tüm programlarında itim-öğretim uzaktan öğretim ile yürütülmektedir.

(2) Yüksekokulun öğretim programlarında öğretim süresirt yayıldır. Bir itim-öğretim dönemi güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Öğrencinin kayıt olduğu programa ilkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmakzın ön lisans programlarından azami sekiz yarıyıl içinde mezun olamayan öğrencinin öğrencilik statü 2547 sayılı Kanuna göre belirlenir.

 

 

Öğretim dili 

MADDE 6 – (1) Öğretim programında öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil İngilizcedir.

 

Ders muafiyetleri

MADDE 7 (1) Yüksekokul programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, varsa daha önce herhangi bir yükseköğretim programından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, programa ilk kayıt yaptırdıkları ders döneminin başlangıcından itibaren beş günü inde Müdürlüğe yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süreler dışındaki başvurular dikkate alınmaz. Belirtilen süreler içinde başvuran öğrencilerin muafiyet istekleri başvuru tarihi itibariyle beş iş günü inde ilgili yönetim kurulla tarafından başa notla da belirtilerek ilgili mevzuat kümleri uyanca karara blanır ve duyurulur.

 (2) Ders muafiyetlerinde daha önce bir yükseköğretim programından alınmış ve başalmış derslerin üzerinden geçen süre dikkate alınmaz.

 

Kayıt yenileme

MADDE 8 (1) Öğrenci, ilgili yarıyılın yüksekokul akademik takviminde belirtilen sürelerde ders ön kaydını yapar ve belirtilen tarihlerde öğrenim ve materyal ücretlerini yatır. Yüksekokul akademik takviminde belirlenen kayıt yenileme süresi içinde ders ön kaydını yapmayan/yapamayan ve öğrenim ve materyal ücretlerini yatırmayan öğrencinin ders kaydı onaylanmaz.

(2) Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken;

  a) En alt yarıyıldan başlamak üzere başarısız oldukları dersler,

b)En alt yarıyıldan başlamak üzere alınmagerekirkealınmamış dersler, 

 c) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler,

ç) Üst yarıyıllardan alınmak istenen dersler, öncelik sıralamakullanılır

(3) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenim ücretini yatıran öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanır, ancak kayıt yenileme işlemlerini tamamlamış sayılmazlar. Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğrencilerin materyal ücretlerini de ödemeleri zorunludur.

(4) Bütün derslerden başalı olduğu halde not ortalamanı yükseltmek amacıyla ders tekra yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında öğrenim ve materyal ücretlerini ödeyerek kaydını yeniler. Tekrar edilen derslerde alınan son not, genel akademik başa not ortalamanın hesabında dikkate alınır.

 (5) Stajını tamamlamadığı/tamamlayamadığı için mezun olamayan öğrenci öğrenim ve materyal ücretlerini ödemez.

(6) Kayıt yenileme işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılma esastır. Ancak noter tasdikli resmi vekâlet verdiği kişi tarafından da ders kaydı yapılabilir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrencinin kendisi sorumludur.

 

Dersler ve stajlar

MADDE 9 (1) Yüksekokulda ders geçme sistemi esastır. Dersler yarıyıl esana göre okutulur ve bir programdokutulacak derslerin toplam AKTS kredisi 120dir.

(2) Bir dersin AKTS kredi değeri, dersin yüklerine göre hesaplanır. Bir yarıyıla ait toplam AKTS kredi değeri 30'dur.

         (3) Bir dersin ulusal kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar atölye, klinik çalışması vbenzeri etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından

                 (4) Ortak zorunlu dersler ortalama hesaplanırken dikkate alınmaz.

 (5) Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrenciler; 7 nci maddede belirtilen hükümler haricinde, sadece birinci ve ikinci yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler, bir üst sınıftan ders alamazlar. Bir yarıyıla ait programda başalamayan veya alınamayan dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda öncelikli olarak alınırlar.

(6)  Staj çalışmalanın  niteliği, süresi,  zamanı,  yürütülmesi,  teslimi,  jürinin/komisyonun  oluşturulma ve çalışmanın değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

 

Ders seçme

MADDE 10 (1) Öğrenciler; her itim-öğretim yarıyılında Yüksekokul akademik takviminde belirtilen süreler içinde ders ön kayıtlarını ÖİBS üzerinden yaparlar ve bu takvimde belirtilen sürelerde öğrenim ve materyal ücretlerini yatırarak ders kayıtlarını tamamlarlar.

(2) Ders kaydı onaylanmış öğrencilerin yarıyıl öğretimi başladıktan sonra herhangi bir nedenle Yüksekokuldan aylması, öğrenimine ara vermesi ve benzeri hallerde o yarıyılla ilgili yatırmış oldukları öğrenim ücreti ve materyal ücreti iade edilmez. Ancak çevrim içi ön kaydını gerçekleştiren ve kesin kaydı hez gerçekleşmem öğrenciler yatırdıkları ücretleri Yüksekokuldan yazılı olarak talep etmeleri durumunda bu ücretler öğrenciye iade edilir.

(3) Yüksekokul akademik takviminde belirtilen ders kayıt süreleri bitiminden sonra ders kayıtlarında herhangi bir dişiklik yapılmaz. Ancak, kısa süreli olarak izinli sayılan öğrencilerin derse kayıt işlemleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

(4) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı dersleri alamaz ve bu derslerin navına giremez.

 

Devam zorunluluğu

MADDE 11 (1) Uzaktan öğretim programlarına kayıt öğrencilerde devam zorunluluğu aranmaz. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği uzaktan öğretim programlarında teknik bilgi ve uygulama gerektiren mesleki derslerde uygulama yüz yüze eğitim yapılır.

 

Danışmanlık

MADDE 12 (1) Yüksekokul Kurulu tarafından her öğrenci için Üniversite haya süresince, kayıt, eğitim- öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, bir akademik danışman görevlendirilir.

 

Derslerin işlenişi

MADDE 13 (1) Yüksekokulda dersler; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Dersi yürütmekte olan öğretim elemanı, internet üzerinden öğrenciyle Yönetim Kurulunun belirlediği formatlarda internet üzerinden eş zaman ve fark zamanlarda iletişim kurmakla yükümlüdür.

 

 

ÜÇÜNBÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

 

Sınavlar

MADDE 14 (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerden en az bir ara nav ve/veya ödev, araştırma, inceleme, uygulama, proje ve benzeri çalışmaların bir veya birkaçından oluşan yarıyıl içi değerlendirilmesi ile proje veya navdan oluşan yarıyıl sonu navına alınırlar. Ayrıca öğrenciler ilgili mevzuatta belirlenen kümlere göre tünleme sınavlarına katılabilirler. Sınavlar Yönetim Kurulunun belirlediği usulle ve belirtilen n, yer ve saatlerde yapılır. Bu sınavlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Yayıl sonu ve tünleme navlarının nav tarihleri Yüksekokul akademik takviminde yer alır. Ara nav tarihleri ise, navların başlangıç tarihinden en geç 20 gün önce internet üzerinden yayınlanır.

(3) Sınavlar hafta içi ve/veya hafta sonu yapılabilir.

(4) Yüksekokula ait nav kâğıtları/evrakları nav giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır.

 

Yarıyıl içi notu ve sonuçların ilanı

MADDE 15 (1) Bir dersin itim-öğretimi ile ilgili yarıyıl içi ara navı, araştırma, inceleme, uygulama, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalardan elde edilen notlar, yarıyıl içi notu olarak belirlenir. Bu yöntemle bulunacak notta 0,5 ve yukarısı tam sayıya yükseltilir. Yayıl içi çalışmalara katılmayan veya anılan çalışmaları yapmayan öğrenciye, katılmadığı yarıyıl içi çalışmaların her biri için fır notu verilir. Yayıl içi notu, yarıyıl sonu nav tarihinden en geç bir hafta önce iletişim platformunda ilan edilir.

 

Yarıyıl sonu navına kalma koşulları

MADDE 16 (1) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına katılabilmeleri için; o derse, ilgili yayılda ders kaydı yaptırmış olmala ve varsa ders ile ilgili uygulamalarda başarılı olmaları zorunludur.

 

Notlar ve başarı durumu 

MADDE 17 (1) Yayıl sonu başa notu; yarıyıl içi çalışmalarının %20’si, yarıyıl sonu sınav notunun %80i toplanarak elde edilen puanlara Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanarak hesaplanır. Hesaplanan başa notunun harf notuna dönüştürülmesinde ilgili mevzuatkümleri uygulanır.

 

Sınav notuna itiraz

MADDE 18 (1) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında diştirilmez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü inde Müdürlüğe yazılı olarak başvurabilirler. Sınav komisyonunca yapılan inceleme sonunda öğrencilere sorulan sorularda veya değerlendirmelerde bir hata tespit edilirse, Yönetim Kurulunca gerekli zeltme yapılır ve sonuç itiraz tarihinden itibaren beş günü içinde ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgiliye yazılı olarak veya iletişim platformu üzerinden bildirilir.

(2) Öğretim elemanlarının belirlediği nav kriterlerine itirazda bulunulamaz.

 

Mazeret navı

MADDE 19 – (1) Yüksekokulda mazeret navı için hakkında ilgili mevzuatkümleri geçerlidir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenime Ara Verme, Yatay Gişler, Mezuniyet, Diploma İşlemleri ve İlişik Kesme

 

Öğrenime ara verme

MADDE 20 (1) Öğrencilerin izinli sayılma talepleri, mazeretlerini belgelemeleri halinde, Yönetim Kurulunun uygun göreceği hak ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en fazla iki yarıyıl olmak üzere Yönetim Kurulunca karara blanır. Öğrencinin izinli sayıldığı süre azami itim süresinden sayılmaz. İzinli sayıldığı süre erisinde Yüksekokulda herhangi bir derse veya sınava katılamaz. Öğrenciye verilen izin sürelerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

(2) Doğal afet, kaza, hastalık ve benzeri gibi öğrencilerin yaşayabilecekleri olağastü durumlar hariç izinli sayılma başvurularının yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren on günü içinde Yüksekokula yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

Yatay gişler 

MADDE 21 (1) Yüksekokula yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararla hükme blanır. Yatay geç için Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kontenjanlar Yüksekokul akademik takviminde belirtilen süreler içinde Rektörlüğe bildirilir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ilan için gönderilir. Yatay g kara verilmeden önce, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin ders saati veya kredisi ile geç yapacağı birimde başalı olma gereken derslerin erik yönünden uygunluğu incelenir. Yatay geçişlerde tüm işlemler başvuru yapılan yarıyılın başlamandan itibaren on nü içinde tamamlanır.

 

Mezuniyet ve diploma 

MADDE 22 (1) Ön lisans diploma verilebilmesi için; öğrencinin alma gereken tüm dersleri başa ile tamamlaması, genel not ortalamasının en az 60,00 olma ve program ile ilgili diğer tüm şartla yerine getirmesi gerekir.

(2) Öğrenimini ilgili mevzuat ile belirlenen normal süreler içinde tamamlayan, disiplin ceza bulunmayan ve genel akademik başa not ortalama 80,00-89,99 aranda olan öğrenciler onur, 90,00 veya daha yuka olan öğrenciler yüksek onur listesine girerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir..

 

İlişik kesme

MADDE 23 – (1) Aşıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararıyla, öğrencinin Yüksekokul ile ilişiği kesilir;

a) Öğrencinin, ilgili mevzuatkümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,

b) Kendi isteği ile kaydının silinmesi için yazılı başvuruda bulunması.

 

 

BEŞİN BÖLÜM
Çeşitli ve Son kümler

 

 

Disiplin ve kullanıcı öğrencilerin sorumlulukları

MADDE 24 (1) Öğrencilerin disiplin ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı ResGazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğikümleri uygulanır.

(2) İletişim ve bilgi teknolojilerine daya uzaktan öğretim sistemine kayıt öğrenciler ÖİBS ve UÖYS’ye giriiş için kendilerine tanımlanan kullanıcı kodu ve şifreyi kullanmak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmama için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı kodu ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurmagerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde UÖYS’ye giriş yapamazlar.

 

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 25 (1) Her türlü tebligat; öğrencinin Üniversiteye kayıt sıranda bildirdiği adrese yapılmak veya öğrencinin b olduğu birimde ilan edilmek ve iletişim platformunda yayınlanmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres dikliklerini enstiye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adresine tebligat yapılmahâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

 

Sertifika programları

MADDE 26 (1) Yüksekokul uygun gördüğü alanlarda sertifika programı açabilir. Sertifika programlarının esasla Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile uygulamaya konulur.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 (1) Bu Yönetmelikte küm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat kümleri, Yükseköğretim

Kurulu, Senato ve Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 (1) 9/8/2015 tarihli ve 29440 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim vSınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük 

              MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

   Yürütme

   MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikkümlerini Mersin Üniversitesi Rektö yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita

İletişim Bilgileri

Tece Kampüsü 33335 Mezitli / MERSİN
(324) 361 01 79 (Pbx)
(324) 482 22 21 (Fax)
mersinmeslek@gmail.com
www.facebook.com/mmyouzak