Resmî Gazete Tarihi: 01.11.2016                                                                                                          Resmî Gazete Sayısı: 29875

 


MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖN LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesine bağlı olarak kurulan Mersin Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programları öğrencilerinin program/ders kayıt işlemlerinde, öğretimin düzenlenmesinde, ders geçme ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarında ders kayıt işlemleri, muafiyet, yatay geçiş, ders geçme ve sınavlarda uygulanacak hükümlerle genel hükümleri kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen

 1. Akademik takvim: Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihleri ile başvuru, kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,
 2. AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
 3. Bölüm: Mersin Meslek Yüksekokulundaki mevcut bölümleri,
 4. Bölüm başkanı: Mersin Meslek Yüksekokulundaki mevcut bölümlerin bölüm başkanlarını,
 5. Ders materyali: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim kurumlarınca basılan veya elektronik olarak internet ortamında sunulan, üretilen veya kullanılan her türlü materyali,
 6. İletişim platformu: Mersin Üniversitesi veya Mersin Meslek Yüksekokuluna ait internet sitesi, iletişim programları, forum, sohbet, duyuru panoları, kısa mesaj ve benzeri tüm bilişim ve iletişim araçlarını,
 7. Materyal ücreti: Programa ilişkin öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından maliyet esaslı olarak belirlenen ücreti,
 8. Müdürlük: Mersin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,
 9. Öğrenci: Mersin Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencileri,
 10. Öğrenim ücreti: Uzaktan öğretimde öğrencilerin öğretimin karşılığı olarak ödeyeceği ve Bakanlar Kurulunca belirlenen uzaktan öğretim öğrenim ücretini,
 11. ÖİBS: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini,
 12. Program: Mersin Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarını,
 13. Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
 14. Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,
 15. Sınav Komisyonu: Mersin Meslek Yüksekokulu Sınav Komisyonunu,
 16. UÖYS: Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemini,
 17. Üniversite: Mersin Üniversitesini,
 18. Yönetim Kurulu: Mersin Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
 19. Yüksekokul: Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulunu,
 20. Yüksekokul Kurulu: Mersin Meslek Yüksekokulu Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM


Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimin türü ve süresi


MADDE 5 – (1) Yüksekokulun tüm programlarında eğitim-öğretim uzaktan öğretim ile yürütülmektedir.


 1. Yüksekokulun öğretim programlarında öğretim süresi dört yarıyıldır. Bir eğitim-öğretim dönemi güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Öğrencinin kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarından azami sekiz yarıyıl içinde mezun olamayan öğrencinin öğrencilik statüsü 2547 sayılı Kanuna göre belirlenir.


Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Öğretim programında öğretim dili Türkçedir. Zorunlu yabancı dil İngilizcedir.

Ders muafiyetleri


MADDE 7 – (1) Yüksekokul programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, varsa daha önce herhangi bir yükseköğretim programından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, programa ilk kayıt yaptırdıkları ders döneminin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde Müdürlüğe yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süreler dışındaki başvurular dikkate alınmaz. Belirtilen süreler içinde başvuran öğrencilerin muafiyet istekleri başvuru tarihi itibariyle beş iş günü içinde ilgili yönetim kurulları tarafından başarı notları da belirtilerek ilgili mevzuat hükümleri uyarınca karara bağlanır ve duyurulur.


 1. (Değişik:RG-03/02/2020-31028) Ders muafiyetlerinde daha önce bir yükseköğretim programından alınmış ve başarılmış derslerin üzerinden geçen süre dikkate alınmaz. Ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin muaf olduğu toplam kredi? birinci ve ikinci yarıyılda okutulan derslerin toplam kredisinin %40 veya daha fazlası ise üçüncü yarıyıla intibakı yapılır. Ön lisans programlarının son yarıyılına intibak yapılamaz.


Kayıt yenileme


MADDE 8 – (1) Öğrenci, ilgili yarıyılın yüksekokul akademik takviminde belirtilen sürelerde ders ön kaydını yapar ve belirtilen tarihlerde öğrenim ve materyal ücretlerini yatırır. Yüksekokul akademik takviminde belirlenen kayıt yenileme süresi içinde ders ön kaydını yapmayan/yapamayan ve öğrenim ve materyal ücretlerini yatırmayan öğrencinin ders kaydı onaylanmaz.


 1. Öğrencilerin yarıyıl kayıtlarında alacakları dersler oluşturulurken; a) En alt yarıyıldan başlamak üzere başarısız oldukları dersler,


b) En alt yarıyıldan başlamak üzere alınması gerekirken alınmamış dersler, c) Not yükseltmek amacıyla tekrar alınmak istenen dersler,


ç) Üst yarıyıllardan alınmak istenen dersler, öncelik sıralaması kullanılır.


 1. Öğrenim ücretini ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenim ücretini yatıran öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanır, ancak kayıt yenileme işlemlerini tamamlamış sayılmazlar. Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğrencilerin materyal ücretlerini de ödemeleri zorunludur.


 1. Bütün derslerden başarılı olduğu halde not ortalamasını yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapmak isteyen öğrenci, her yarıyıl başında öğrenim ve materyal ücretlerini ödeyerek kaydını yeniler. Tekrar edilen derslerde alınan son not, genel akademik başarı not ortalamasının hesabında dikkate alınır.


 1. Stajını tamamlamadığı/tamamlayamadığı için mezun olamayan öğrenci öğrenim ve materyal ücretlerini ödemez.


 1. Kayıt yenileme işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ancak noter tasdikli resmi vekâlet verdiği kişi tarafından da ders kaydı yapılabilir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrencinin kendisi sorumludur.


Dersler ve stajlar


MADDE 9 – (1) Yüksekokulda ders geçme sistemi esastır. Dersler yarıyıl esasına göre okutulur ve bir programda okutulacak derslerin toplam AKTS kredisi 120’dir.


 1. Bir dersin AKTS kredi değeri, dersin iş yüklerine göre hesaplanır. Bir yarıyıla ait toplam AKTS kredi değeri 30'dur.


 1. Bir dersin ulusal kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve benzeri etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.


 1. (Değişik:RG-03/02/2020-31028) Ortak zorunlu dersler ortalama hesaplanırken dikkate

alınır.


 1. Yüksekokula yeni kayıt yaptıran öğrenciler; 7 nci maddede belirtilen hükümler haricinde, sadece birinci ve ikinci yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler, bir üst sınıftan ders alamazlar. Bir yarıyıla ait programda başarılamayan veya alınamayan dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda öncelikli olarak alınırlar.


 1. Staj çalışmalarının niteliği, süresi, zamanı, yürütülmesi, teslimi, jürinin/komisyonun oluşturulması ve çalışmanın değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.


Ders seçme


MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-26/4/2019-30756) Öğrenciler; her eğitim-öğretim yarıyılında Yüksekokul akademik takviminde belirtilen süreler içinde ders ön kayıtlarını ÖİBS üzerinden yaparlar ve bu takvimde belirtilen sürelerde öğrenim ve materyal ücretlerini yatırırlar. Ders kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında danışman tarafından onaylanır.


 1. Ders kaydı onaylanmış öğrencilerin yarıyıl öğretimi başladıktan sonra herhangi bir nedenle Yüksekokuldan ayrılması, öğrenimine ara vermesi ve benzeri hallerde o yarıyılla ilgili yatırmış oldukları öğrenim ücreti ve materyal ücreti iade edilmez. Ancak çevrim içi ön kaydını gerçekleştiren ve kesin kaydı henüz gerçekleşmemiş öğrenciler yatırdıkları ücretleri Yüksekokuldan yazılı olarak talep etmeleri durumunda bu ücretler öğrenciye iade edilir.


 1. Yüksekokul akademik takviminde belirtilen ders kayıt süreleri bitiminden sonra ders kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapılmaz. Ancak, kısa süreli olarak izinli sayılan öğrencilerin derse kayıt işlemleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.


 1. Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı dersleri alamaz ve bu derslerin sınavına giremez.

Devam zorunluluğu


MADDE 11 – (1) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerde devam zorunluluğu aranmaz. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği uzaktan öğretim programlarında teknik bilgi ve uygulama gerektiren mesleki derslerde uygulamalı yüz yüze eğitim yapılır.


Danışmanlık


MADDE 12 – (1) Yüksekokul Kurulu tarafından her öğrenci için Üniversite hayatı süresince, kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, bir akademik danışman görevlendirilir. (Ek cümle:RG-26/4/2019-30756) Akademik danışman akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrencinin ders kaydını ÖİBS’de onaylamakla yükümlüdür.


Derslerin işlenişi


MADDE 13 – (1) Yüksekokulda dersler; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Dersi yürütmekte olan öğretim elemanı, internet üzerinden öğrenciyle Yönetim Kurulunun belirlediği formatlarda internet üzerinden eş zamanlı ve farklı zamanlarda iletişim kurmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar


MADDE 14 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerden en az bir ara sınav ve/veya ödev, araştırma, inceleme, uygulama, proje ve benzeri çalışmaların bir veya birkaçından oluşan yarıyıl içi değerlendirilmesi ile proje veya sınavdan oluşan yarıyıl sonu sınavına alınırlar. Ayrıca öğrenciler ilgili mevzuatta belirlenen hükümlere göre bütünleme sınavlarına katılabilirler. Sınavlar Yönetim Kurulunun belirlediği usulle ve belirtilen gün, yer ve saatlerde yapılır. Bu sınavlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar uygulanır.


 1. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının sınav tarihleri Yüksekokul akademik takviminde yer alır. Ara sınav tarihleri ise, sınavların başlangıç tarihinden en geç 20 gün önce internet üzerinden yayınlanır.
 2. Sınavlar hafta içi ve/veya hafta sonu yapılabilir.
 3. Yüksekokula ait sınav kâğıtları/evrakları sınav giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır.

Yarıyıl içi notu ve sonuçların ilanı


MADDE 15 – (1) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili yarıyıl içi ara sınavı, araştırma, inceleme, uygulama, proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalardan elde edilen notlar, yarıyıl içi notu olarak belirlenir. Bu yöntemle bulunacak notta 0,5 ve yukarısı tam sayıya yükseltilir. Yarıyıl içi çalışmalara katılmayan veya anılan çalışmaları yapmayan öğrenciye, katılmadığı yarıyıl içi çalışmaların her biri için sıfır notu verilir. Yarıyıl içi notu, yarıyıl sonu sınav tarihinden en geç bir hafta önce iletişim platformunda ilan edilir.


Yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları


MADDE 16 – (1) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına katılabilmeleri için; o derse, ilgili yarıyılda ders kaydı yaptırmış olmaları ve varsa ders ile ilgili uygulamalarda başarılı olmaları zorunludur.


Notlar ve başarı durumu


MADDE 17 – (1) Yarıyıl sonu başarı notu; yarıyıl içi çalışmalarının %20’si, yarıyıl sonu sınav notunun %80’i toplanarak elde edilen puanlara Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanarak hesaplanır. Hesaplanan başarı notunun harf notuna dönüştürülmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


Sınav notuna itiraz


MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-03/02/2020-31028) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Müdürlüğe yazılı olarak başvurabilirler. Sınav komisyonunca yapılan inceleme sonunda öğrencilere sorulan sorularda veya değerlendirmelerde bir hata tespit edilirse, Yönetim Kurulunca gerekli düzeltme yapılır ve sonuç itiraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgiliye yazılı olarak veya iletişim platformu üzerinden bildirilir. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dâhil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

 1. Öğretim elemanlarının belirlediği sınav kriterlerine itirazda bulunulamaz.

Mazeret sınavı


MADDE 19 – (1) Yüksekokulda mazeret sınavı için hakkında ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Öğrenime Ara Verme, Yatay Geçişler, Mezuniyet, Diploma İşlemleri ve İlişik Kesme Öğrenime ara verme


MADDE 20 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma talepleri, mazeretlerini belgelemeleri halinde, Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en fazla iki yarıyıl olmak üzere Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin izinli sayıldığı süre azami eğitim süresinden sayılmaz. İzinli sayıldığı süre içerisinde Yüksekokulda herhangi bir derse veya sınava katılamaz. Öğrenciye verilen izin sürelerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.


 1. Doğal afet, kaza, hastalık ve benzeri gibi öğrencilerin yaşayabilecekleri olağanüstü durumlar hariç izinli sayılma başvurularının yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren on iş günü içinde Yüksekokula yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

 

Yatay geçişler


MADDE 21 – (1) Yüksekokula yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararla hükme bağlanır. Yatay geçiş için Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kontenjanlar Yüksekokul akademik takviminde belirtilen süreler içinde Rektörlüğe bildirilir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ilan için gönderilir. Yatay geçiş kararı verilmeden önce, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin ders saati veya kredisi ile geçiş yapacağı birimde başarılı olması gereken derslerin içerik yönünden uygunluğu incelenir. Yatay geçişlerde tüm işlemler başvuru yapılan yarıyılın başlamasından itibaren on iş günü içinde tamamlanır.


Mezuniyet ve diploma


MADDE 22 – (1) Ön lisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin alması gereken tüm dersleri başarı ile tamamlaması, genel not ortalamasının en az 60,00 olması ve program ile ilgili diğer tüm şartları yerine getirmesi gerekir.


 1. Öğrenimini ilgili mevzuat ile belirlenen normal süreler içinde tamamlayan, disiplin cezası bulunmayan ve genel akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 arasında olan öğrenciler onur, 90,00 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine girerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.


Yarıyıl onur öğrencileri

MADDE 22/A – (Ek:RG-03/02/2020-31028)


 1. Bir yarıyıl sonunda, programın o yarıyıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak başarıyla tamamlayan, diğer yarıyıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası bulunmayan ve yarıyıl akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 arasında olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır.


Diploma onur öğrencileri

MADDE 22/B – (Ek:RG-03/02/2020-31028)


 1. Öğrenimini ilgili mevzuatta belirlenen normal süreler içinde tamamlayan, disiplin cezası bulunmayan ve genel akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 arasında olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.”


İlişik kesme

MADDE 23 – (Değişik:RG-03/02/2020-31028)

 1. İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin;


a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olması,


b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,


c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin; sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olması,


ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamamış olması,


d) İlgili birim kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sekiz yarıyıl üst üste katkı payını ödememiş/ödeyememiş ve kayıt yenilememiş/yenileyememiş olması,


e) Azami eğitim-öğretim süresini doldurup açılan ek sınavlardan başarısız olması veya yeterli diğer şartları sağlamaması,


durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin ve kullanıcı öğrencilerin sorumlulukları


MADDE 24 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 


 1. İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim sistemine kayıtlı öğrenciler ÖİBS ve UÖYS’ye giriş için kendilerine tanımlanan kullanıcı kodu ve şifreyi kullanmak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı kodu ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda sistem yöneticilerine başvurması gerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.


 1. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde UÖYS’ye giriş yapamazlar.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 25 – (1) Her türlü tebligat; öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese


yapılmak veya öğrencinin bağlı olduğu birimde ilan edilmek ve iletişim platformunda yayınlanmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması hâlinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.


Sertifika programları


MADDE 26 – (1) Yüksekokul uygun gördüğü alanlarda sertifika programı açabilir. Sertifika programlarının esasları Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile uygulamaya konulur.


Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller


MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yüksekokul Kurulu kararları uygulanır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


MADDE 28 – (1) 9/8/2015 tarihli ve 29440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


1/11/2016


29875


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı ResmîGazetelerin


Tarihi


Sayısı

1.

26/4/2019


30756

2.

03/02/2020


31028

 Harita

İletişim Bilgileri

Yenişehir Kampüsü Yenişehir / MERSİN
(324) 361 01 79 (Pbx)
(324) 482 22 21 (Fax)
mersinmeslek@mersin.edu.tr
www.facebook.com/mmyouzak