Programın amacı: Programın amacı; etkin iletişim tekniklerini kullanabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin dış ticaret, ihracat, ithalat, dış ticaret işlemleri muhasebesi, kambiyo ve gümrükleme vb. alanlarda ihtiyaç duydukları Dış Ticaret Meslek Elemanlarını yetiştirmektir.

 

Programın hedefi: Programımızda Mesleki yeterlilik kriterlerini yerine getirebilecek niteliklere sahip dersler dört dönem halinde belirlenmiş ve konulmuştur. Dış paydaşlardan ve iç paydaşlardan gelen değişiklik talepleri dikkate alınarak ders planları üzerinde günün gerektirdiği ihtiyaçları karşılamak amacı ile gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

 

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4,00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve staj raporundan başarılı olan öğrencilere, Dış Ticaret Meslek Elemanı alanında Ön lisans diploması verilir. 


Mezunlarımız; Dış Ticaret firmalarında, İthalat işlemleri sorumlusu İhracat işlemleri sorumlusu Gümrükleme işlemleri sorumlusu vs. olarak istihdam edilmektedirler.

Gümrük Müşavirliği firmalarında gümrükleme departmanlarında görev alabilmektedirler. Lojistik firmalarında görev alabilmektedirler. KPSS sınavı ile Gümrük Müdürlüklerinde; Gümrük Muhafaza memurluğu, Gümrük Muayene memurluğu vs. olarak çalışabilmektedirler.  

Ayrıca gümrük müşavirliği B Karnesi sınavlarına girebilmektedirler.

 

1. Dönem Zorunlu : 7 Ders, 18 Kredi      
Kodu Adı Teo-Uyg Kredi AKTS
AIL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2-0 2 2
TD101 Türk Dili-I 2-0 2 2
YD101 Yabancı Dil-I 4-0 4 4
DT111 Genel Muhasebe 2-0 2 4
DT113 Mikro İktisat 3-0 3 4
DT115 Gümrük İşlemleri 3-0 3 3
DT117 Uluslar arası Pazarlama 2-0 2 2
         
1. Dönem Seçmeli : 3 Ders, 7 Kredi      
Kodu Adı Teo-Uyg Kredi AKTS
DT119 Temel Hukuk 2-0 2 2
SBM111 İşletme Yönetimi-I 3-0 3 4
MUV215 Kamu Maliyesi 2-0 2 3
         
2. Dönem Zorunlu : 8 Ders, 20 Kredi      
Kodu Adı Teo-Uyg Kredi AKTS
AIL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2-0 2 2
TD102 Türk Dili - II 2-0 2 2
YD108 Yabancı Dil-II 4-0 4 4
DT110 Ticari Matematik 2-0 2 2
DT112 Ticaret Hukuku 2-0 2 3
DT114 Dış Ticaret İşlemleri-I 3-0 3 4
DT116 Makro İktisat 3-0 3 4
DT118 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2-0 2 3
         
2. Dönem Seçmeli : 2 Ders, 4 Kredi      
Kodu Adı Teo-Uyg Kredi AKTS
ENF124 Bilgisayar Beceri ve Uygulamalar 2-0 2 2
DT120 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 2-0 2 2
         
3. Dönem Zorunlu : 5 Ders, 12 Kredi      
Kodu Adı Teo-Uyg Kredi AKTS
DT211 Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri 2-1 3 4
DT213 Lojistik 3-0 3 4
SBM213 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2-0 2 3
DT217 Dış Ticarette Standardizasyon 2-0 2 3
DT219 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2-0 2 3
         
3. Dönem Seçmeli : 2 Ders, 5 Kredi      
Kodu Adı Teo-Uyg Kredi AKTS
DT225 Konteyner Sistemleri ve İşletmeciliği 3-0 3 4
DT227 Dış Ticaret Mevzuatı ve Gümrükleme 2-0 2 3
         
4. Dönem Zorunlu: 5 Ders, 15 Kredi      
Kodu Adı Teo-Uyg Kredi AKTS
DT210 Dış Ticarette Paket Programlar 1-1 2 4
DT214 Mesleki Yabancı Dil 2-1 4 5
DT212 Mesleki Yazışma Teknikleri 3-1 4 5
DT214 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2-1 3 4
DT218 Elektronik Ticaret 1-1 2 4
         
4. Dönem Seçmeli : 2 Ders, 6 Kredi      
Kodu Adı Teo-Uyg Kredi AKTS
DT220 Uluslararası Finansman 3-0 3 4
DT224 Ulaştırma Sistemleri 2-1 3 4

 

 

AIL101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I : Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I dersiyle, Türk Devrimi’nin ortaya çıktığı tarihsel koşullar anlatılarak devrimin amacı ve anlamına yer verilmiştir.
TD101 Türk Dili-I  Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları. Türkçede sesler. Türk dilinin ses özellikleri ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı.
YD101 Yabancı Dil-I : Alfabe, iyelik adılları, sıra bildiren sayılar, noktalama, şimdiki zaman, neden-niçin soru kalıpları, sıklık belirteçleri, bağlaçlar, geniş zaman, zaman ve tarih, kelime çalışmaları.
DT111 Genel Muhasebe  İşletmelerde meydana gelen mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.
DT113 Mikro İktisat  Genel İşletme dersinde ağırlıklı olarak İşletmeciliğe ilişkin temel kavramlar, işletmelerin varlık sebepleri, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmenin fonksiyonları incelenecektir.
DT115 Gümrük İşlemleri  Gümrük işlemleri ile ilgili genel bilgiler. Dış Ticarette kullanılan Gümrük Rejimleri
DT117 Uluslar arası Pazarlama  Uluslararası pazarlamanın tanımı ve özellikleri, yararları, uluslararası pazarlara giriş şekilleri, uluslararası pazarlama kararlarını etkileyen makri ve mikro çevre faktörleri, pazara giriş stratejileri konularına yer verilmektedir.nasıl faydalanacağı ve bu araçları nasıl yönlendireceği aktarılıp mesajların oluşturulması konusunda bilgi verilmektedir.
DT119 Temel Hukuk  Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları, Türk Yargı Sistemi, Hukuki Olaylar, ilişkiler, işlemler ve haklar. Kişilik kavramı ve ehliyetleri. Kanuni mirasçılar. Mülkiyet hakkı ve türleri. Borç kavramı sözleşme türleri konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
SBM111 İşletme Yönetimi-I  Yönetim:Tanımı, İşletmeler için önemi, Benzer Kavramlarla Karşılaştırma; Yönetim Biliminin Gelişimi; Klasik, Davranışsal, Modern Yönetim Yaklaşımları; Karşılaştırma ve Değerlendirme,Yetki ve Güç Kavramları; Özellikleri,Yetki Göçerimi; Organizasyon Kavramı; Özellikleri, İlkeleri, Planlama Süreci ile Karşılaştırılması, Bölümlendirme, Kadrolama; Özellikleri, Kadrolama Süreci; Yöneltme; Özellikleri, Yöneltme Süreci; Organizasyon Yapıları; Klasik Yaklaşımlar; Klasik Yaklaşımdan Günümüze Oraganizasyon Yapılarındaki Değişim, Karşılaştırma, Denetim; Özellikleri, Denetim Süreci.
MUV215 Kamu Maliyesi  Ekonomi kavramları, kıtlık ve seçim, tüketici talebi, firma arzı ve piyasa dengesi, esneklik, hanehalkı davranışı, tüketici dengesi, üretim ve maliyetler, üretici dengesi, mal piyasaları, girdi piyasaları, genel denge, gelir dağılımı.
AIL102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II dersi içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze değin, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmelere yer verilmiştir. Yakın tarihimizin önemli dönüm noktaları esas alınarak Türkiye’nin geçirdiği değişimlere değinilmiştir. Atatürkçü düşüncenin ilkeleri ve çağdaş bir düşünce olarak Atatürkçülük, dersin amacına uygun bir şekilde ders içeriğinde yer almıştır.
TD102 Türk Dili-II  Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar). Anlatım bozuklukları. Yazılı anlatım türleri [ Olay yazıları (öykü, roman örnekleri), Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri), Duygu yazıları (şiir örnekleri).] Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri. Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri. Sözlü anlatım türleri; tartışma, seminer, panel, münazara
YD108 Yabancı Dil-II  Şimdiki zaman, basit geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz eylemler, betimleme, sayılabilir-sayılamaz adlar, sıfatlar, sıfat dizilimleri, kelime çalışmaları, gelecek zaman, karşılaştırma kalıpları, geniş zaman ve geçmiş zaman açılımları.
DT110 Ticari Matematik  Ticari Matematik, Matematiğin temel kavramları, mantıksal gelişmeler ile ilgili konulara değinilecektir
DT112 Ticaret Hukuku  Türk Ticaret Kanunu'nun genel hükümleri başlığında tacir, ticari işletme, ticari hükümler, ticari işletme rehni ve bağlı, bağımsız tacir yardımcıları ticari işletme dersi kapsamında ele alınacak konulardır. Bu ders kapsamında anlatılacak diğer konular ise, kıymetli evrak hukukunun temel ilkeleri ile birlikte kambiyo senetlerinin düzenlenmesi, devri ve ödenmemenin sonuçları ve ayrıca şirketler hukukunda, şirket kavramı, şirket türleri, ticaret şirketlerinin genel hükümleri anlatılmaktadır
DT114 Dış Ticaret İşlemleri-I  Bu ders dış ticaret işlemlerinin teorik uygulama esaslarını içerir.
DT116 Makro İktisat  Satış faaliyetlerine ilişkin kanun, yönetmelik vb. araştırmak, Satışla ilgili Satış personelini mevzuat hakkında eğitmek belgelerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, Satış personelini mevzuat hakkında eğitmek , Satış personelini mevzuat hakkında eğitmek, Satış faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu takip etmek.
DT118 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği  Uluslararası ticaretinin, Avrupa Birliği tanımı ve özellikleri, yararları, Avrupa Birliğine üye ülkeler arasındaki işlemler konuları oluşturmaktadır. uluslararası pazarlara giriş şekilleri, uluslararası pazarlama kararlarını etkileyen makri ve mikro çevre faktörleri, pazara giriş stratejileri konularına yer verilmektedir.
ENF124 Bilgisayar Beceri ve Uygulamalar  Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgisayar kullanımı ve dosya yönetimi, işletim sistemleri,Bilgi ve İletişim, internet, Kelime işlemci programının tanıtımı ve uygulamalar, elektronik tablo programının tanıtımı ve uygulamalar, Sunum programının tanıtımı ve uygulamaları.
DT120 Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar  Dersin içeriğini, Serbest Bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgeleri ve Serbest dolaşıma giriş rejimi ihracat hükümleri, Serbest Bölgelerde görevli gümrük idareleri dış ticaret bölge müdürlükleri ve özel şirketlerin görev işlev ve tanımları, Serbest Bölgelerdeki muayene usul ve esasları, Türkiye Avrupa Birliği Serbest Bölge İthalat ve İhracat mevzuatı,Serbest Bölgelerde depolama, işçilik işleme ve envanter kayıtları, ATR Dolaşım belgeleri yönetmeliği ve hükümleri, Serbest bölgelerde Gümrük tarife ve pozisyonu oran ve işlemleri.
DT211 Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri Öğrencinin, temel bankacılık ve kambiyo işlemlerini yapabilmesi ve takip edebilmesini sağlayabimek, 1567 sayılı TPKK Kanunu çerçevesinde ithalat ve ihracata ilişkin esaslar, uluslar arası ödeme şekilleri(peşin-vasaik mukabili-mal mukabili-kabul kredili) ve akreditif metinlerinin analizi konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayabilmek.
DT213 Lojistik Tedarik zinciri yönetimi ve tasarımı ile ilgili kilit konulara yönelik sayısal modellerin incelenmesi, tedarik zinciri ağ tasarımı, envanter yönetimi, tersine lojistik, tedarik zinciri kontratları ve tedarik zincirindeki belirsizlik konularına matematiksel programlama modelleri,stokastik modelleme, bulanık modelleme ve karar verme modelleri ile odaklanılacaktır. Güncel çalışmaların tartışılmasına özel önem verilecektir.
SBM213 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma, bilim, veri, bilgi kavramlarının tanımı, araştırmanın planlanması, araştırma yöntemleri, veri çeşitleri, veri toplama teknikleri, verilerin değerlendirilmesi, rapor hazırlanması ve sunumu anlatılır ve uygulanır.
DT217 Dış Ticarette Standardizasyon Dış Ticarette Standardizasyon Kavramı, Sigorta Sözleşmesi, Dış ticarette kullanılan sigorta türleri ve belgeleri. Mal ve sorumluluk sigortaları İhracat sigortaları.
DT219 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, temel kavramlar, iş kanunu konuları dersin alanıdır.
DT225 Konteyner Sistemleri ve İşletmeciliği Konteyner Sistemleri , Çeşitleri İşletmecilik konuları dersin alanıdır.
DT227 Dış Ticaret Mevzuatı ve Gümrükleme Temel kavramlarGümrük-Yönetim ilişkisi, , Gümrük türleri, gümrük yönetimini, planlama dersin konularıdır.
DT210 Dış Ticarette Paket Programlar Dış Ticarette Paket Programlar Takip ve Kontrol; Satış Yönetiminin Programları ve Yasal Boyutları.
DT214 Mesleki Yabancı Dil Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Genel ticaret terminolojisi ve teknik terimler
DT212 Mesleki Yazışma Teknikleri Mesleki Yazışma Teknikleri, Yazım Teknikleri, Yazım Kuralları, Mesleki Bilgi
DT216 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Dış alım (İthalat) ve Dış satım (İhracat) ile ilgili muhasebe kayıtlarını yapmak, kambiyo işlemleri ile ilgili gerekli kayıtları yapmak, dış ticaret ve kambiyo mevzuatı.
DT218 Elektronik Ticaret Temel Donanım Bilgisi, Temel Seviye İşletim Sistemi Bilgisi, İşletim Sistemi Ayarlarının Yapılandırılması, İnternet Kullanımı ve Mail Yönetimi,MS Office Word 2010, MS Office Powerpoint 2010 ve MS Office Excel 2010 konularını kapsar.
DT220 Uluslararası Finansman Uluslararası Ticaret Örgütlerinin kuruluşu ve işlevleri.

Harita

İletişim Bilgileri

Tece Kampüsü 33335 Mezitli / MERSİN
(324) 361 01 79 (Pbx)
(324) 482 22 21 (Fax)
mersinmeslek@gmail.com
www.facebook.com/mmyouzak